#
image

Progress & Success
Accounting


รับทำบัญชี >

PayrollOutsourcing

รับทำ เงินเดือน

                เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยมีโซลูชั่นในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลเต็มรูปแบบครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน ผ่านระบบ Cloud โดยสามารถเข้าถึงระบบทุกที่ทุกเวลา เริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน

Accounting

รับทำ บัญชี

                เราให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท วางระบบบัญชีสำหรับบริษัทตั้งใหม่ ให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอนุญาติ รวมถึงดูแลการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานต่างๆ เริ่มต้นที่ 3,000 บาท