#
image

รับทำเงินเดือน (PAYROLL OUTSOURCING)

                เราให้บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยมีโซลูชั่นในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลเต็มรูปแบบครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน เราให้บริการระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และทางเรามีคนดูแลระบบให้ตลอด บริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ของเราครอบคลุมงาน 8 ด้านหลักๆ

#

Employee Self Services

#

Approve Center

#

Time Attenance

#

Organization

#

Personnel

#

Payroll

#

Security

#

Management Information